Tevékenység

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya a tudomány-, ill. bibliometria, valamint a kutatásértékelés és -monitoring hazai központja. A tudományelemzés külföldi bázisaihoz hasonlóan párhuzamosan végez szolgáltatási és kutatási tevékenységet. Elsõdleges feladata az MTA döntéshozatali és értékelési rendszereinek, vezetõi fórumainak, szervezeteinek, intézményeinek informálása szakszerû elemzési szolgáltatások, rendszeres vizsgálatok és adatszolgáltatás révén, de országos, ill. nemzetközi hatókörû feladatokat is ellát:


  • Kutatásértékelés, kutatásmonitoring az MTA-intézményrendszer és a hazai akadémiai-felsõoktatási szféra körében. A TTO kiemelt feladatköre az MTA-intézményrendszer tudományos teljesítményének bibliometriai értékelése, szerkezeti elemzése és nyomon követése. Az elemzések korszerû, a nemzetközi sztenderdeket, jó gyakorlatokat, illetve a tudománymetriai kutatások mindenkori frontvonalát tükrözõ módszertan felhasználásával készülnek, az adatforrások széles körének feldolgozásával (és minõségének ellenõrzésével). Az eredményeket rendszeres jelentések foglalják össze, amelyek részét képezik az MTA Közgyûlése, vezetõsége, ill. a kormányzati szervek tájékoztatásának is (pl. az MTA Kormány- vagy Országgyûlési Beszámolójának részeként). Gyakori az együttmûködés a K+F+I-, ill. felsõoktatás-politikában érintett központi szervezetekkel, így a kormányhivatalok, ill. minisztériumok tájékoztatása a hazai akadémiai–felsõoktatási szféra tudománymetriai vizsgálatának eredményeirõl. Hasonlóan fontos feladatkör az MTA értékelési eljárásainak informálása, így a tudományos osztályok minõsítõ eljárásainak (pl. doktori értékelési eljárások) korszerûsítése.

  • Tudománypolitikai és tudományszociológiai monitorvizsgálatok. A TTO rendszeresen vizsgálja az MTA tudománypolitikai eszköztárát, kutatástámogatási programjainak eredményességét, kimeneteit, hosszú és rövid távú hatását. A 2014-ben indult „MTA Életpálya Monitor” c. folyamatos vizsgálati rendszer elsõsorban a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a Fiatal Kutatói Program életpálya-szempontú nyomon követését és hatásvizsgálatát célozza.

  • Nemzetközi (uniós) kutatási projektek. Nemzetközileg elismert kutatási tevékenységének köszönhetõen a TTO rendszeresen vesz részt európai kutatási projektekben, konzorciumokban. Sikeres módszerfejlesztéssel járult hozzá a Science in Society Observatory (SISOB) FP7-es projekt eredményeihez (2011-2013), jelenleg az Evaluating the impact and outcomes of SSH research (IMPACT-EV) c. FP7-es, valamin két COST-program résztvevõje (PEERE, KnowEscape), amely utóbbiak a peer review rendszer, ill. a tudás- és tudománytérképezés témakörére fókuszálnak.

  • A TTO és az MTMT. Az Osztály aktív közremûködõje a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT) fejlesztésének, valamint szakszerû és sokirányú hasznosításának. A TTO részt vesz az adatbázis korszerû tudománymetriai-kutatásértékelési célokra való felkészítésében, valamint szakmailag megalapozott hasznosításában mind a kutatói szinten, mind pedig aggregált (intézményi, országos stb.) szinteken.

  • Minõségbiztosítás, szakértõi munka: „translational scientometrics”. Kutatási-szakmai hátterét hasznosítva a TTO alapvetõ feladata az MTA és a hazai K+F-politikában érintett intézmények támogatása szaktanácsadás, szakvélemények készítése, minõségbiztosítás, ill. ismeretterjesztés formájában. Ebbe a körbe tartozik MTA kutatásértékelési közbeszerzések minõségbiztosítása, az EISZ-adatbázisok (Web of Science stb.) szakszerû használatának támogatása, szakértõi tevékenység a hazai felsõoktatási intézmények részére, valamint on-line szolgáltatások üzemeltetése (TTO Infotár): általánosan, a hazai kutatásértékelési gyakorlat és kultúra javítása a tudománymetria mint kutatási terület és az értékelési gyakorlat közötti „közvetítés” révén („tranlsational scientometrics”).

Az Osztály meghatározó történeti elõzménye, hogy részben az ún. „Budapesti tudománymetriai iskola” leszármazottjának tekinthetõ, amely csoportot a terület nemzetközileg legelismertebb kutatói között szereplõ Braun Tibor, Wolfgang Glänzel és Schubert András neve fémjelzi. Ez a kör egyben a Springer-Akadémiai Kiadó közös gondozásában megjelenõ Scientometrics c. nemzetközi folyóirat alapító- és szerkesztõgárdája is, amely periodikum ma is a terület „zászlóshajójának” számít világviszonylatban. E kiemelkedõ kutatók jelenleg is aktív közremûködõi az Osztály életének: Wolfgang Glänzel, a Leuveni Egyetem Kutatásértékelési és Kutatásmonitoring Centrumának igazgatója (a Scientometrics fõszerkesztõje) a TTO munkatársa, Schubert András (aki többek között a Scientometrics szerkesztõje) külsõ munkatársa. Az MTA KIK TTO az MTA Kutatásszervezési Intézet általános jogutódja.