Hírek, események

«
»

Projektek

COVID: Tudástérkép és Tudásbázis Portál

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szakmai és tudományos információmennyiség hétrõl hétre növekszik, de a felhasználható tudás jelentõs része látens és fragmentált, ami alapvetõ információkezelési kihívások elé állítja a szakmai közösséget. A portál célja a COVID-19 járványhoz kapcsolódó multidiszciplináris tudásbázis szisztematikus feltérképezése és strukturálása, valamint ezen globális tudásvagyon belsõ szervezõdésének feltárása.

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor kutatási projekt célja, hogy átfogó képet nyújtson a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a fiatal kutatói program által érintett kutatók pályaívének alakulásáról, illetve feltérképezze a kutatástámogató programok életpályára és a kutatói közösségre gyakorolt hatását.

IMPACT-EV

Az IMPACT-EV projekt fõ célkitûzése a humán- és társadalomtudományi kutatások különbözõ hatásaira vonatkozó tartós ellenõrzési és értékelési rendszer kidolgozása. A projekt a különbözõ hatások közül nem csupán a tudományos impaktok értékeléséhez kíván mutatókat és szabványokat kidolgozni, hanem azok politikai és társadalmi hatásainak értékeléséhez is.

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben.

KÜLÖNBSÉGEK ÉS EGYENLÕTLENSÉGEK A MUNKAERÕ-PIACI LEHETÕSÉGEK, A SZEMÉLYES KAPCSOLATHÁLÓK ÉS A MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA TEKINTETÉBEN. Az OTKA által támogatott kutatási projekt célja, hogy részletes és átfogó képet kapjon a magyarországi tudományos életpályákról, az egyenlõtlenségekrõl és a munkaerõ-piaci lehetõségekrõl kvalitatív és kvantitatív eszközök vegyes segítségével.
A konzorcium tagjaként a MTA KIK TTO az akadémiai életpálya tudománymetriai-kvantitatív elemzését és modellezését végzi. Fõ célkitûzése, hogy feltárja a magyar PhD fokozattal rendelkezõk tudományos életpálya útjának makro-szintû jellegzetességeit, különbözõ társadalmi és életpálya-tényezõket figyelembe véve (szakterület, társadalmi nemek, életkor, intézményi és személyes körülmények, stb.), nagyléptékû tudományos metaadatok kutatásának és elemzésének segítségével.

PEERE COST Action

A PEERE COST Action keretében az együttmûködõ partnerek (hazai résztvevõk: TTO, RECENS Lendület kutatócsoport) hálózatelemzési és szimulációs modellek segítségével törekszenek a tudomány mozgatóerejét jelentõ, a tudományos közösség önkéntes munkáján alapuló névtelen és anonim bírálati rendszer („peer review”) hatékonyságának és mûködésének elemzésére, alapvetõ mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a jelen rendszer hiányosságait kiküszöbölõ elõremutató gyakorlati javaslatok kidolgozására.

KNOWeSCAPE COST Action

Az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának részvételével zajló KNOWeSCAPE COST Action keretében a TTO munkatársai a hálózatelemzés módszertani keretébe ágyazott tudás- és tudománytérképezés szakértõiként vesznek részt, ill. folytatnak kutatást a programban.

SISOB

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály módszertani fejlesztéssel vesz részt az EU Hetedik Keretprogramja (FP7) által támogatott, 2011. január 1-tõl induló hároméves projektben.

MTMT2 Projekt

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály feladatköre az MTMT2 Projektben: a Magyar Tudományos Mûvek Tárának kutatásértékelésre való felkészítése és ilyen célú hasznosítása.

Jelentések

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi 2015-2017

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi - 2016

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi - 2015

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi - 2014

A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, 2010-2014.

Az MTA nemzetközileg látható tudományos teljesítménye 2012-2013.

Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhetõ teljesítménye a 2012-es évben

Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhetõ teljesítménye a 2011-es évben